تعبیر خواب کره

تعبیر خواب کره خوراکی

تعبیر خواب کره

لوک اویتنهاو میگوید :

کره –خوراکی

خوردن : عدم توافق با دوستان

تولید کره : نگرانی

1ـ اگر خواب ببینید کره تازه و طلاییرنگ میخورید ، نشانه سلامت و تندرستیو اینکه نقشه هایتان عملیمیشوند ، دیدن چنین خواب ینشانه ثروت و دانش نیز هست .

2ـ خوردن کره فاسد در خواب ، نشانه آن است که برایانجام دادن کاریبزرگ داشتن تواناییلازم است .

3ـ فروش کره در خواب ، نشانه بردن منفعتیاندک

منبع:تعبیر خواب کره

تعبیر خواب کره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *