دانلود آهنگ ستاره از سیاوش قمیشی

دانلود آهنگ اگه تو بری از سیاوش قمیشی

دانلود آهنگ اگه تو بری از سیاوش قمیشی

دانلود آهنگ اگه تو بری از سیاوش قمیشی

متن آهنگ اگه تو بری از سیاوش قمیشی:

ﻣـﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻳﻪ ﭘﺮﻧﺪه

‫ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﻲ آب و دوﻧﻪ

‫ﻣـﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻗـﻨﺎری

‫ﺗﻮی ﺑﻐﺾ آواز ﺑﺨﻮﻧﻪ

‫اﮔـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺮی ز ﭘﻴﺸﻢ

‫ﻣﻦ ﻫﻤﻮن ﻗﻨﺎری ﻣﻴﺸﻢ

‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻐﺾ و ﮔﺮﻳﻪﻫﺎﺷﻢ

‫ﻣـﻴﮕﻪ ﻣﻴﺨـﻮام ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

‫ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺳﺘﺎره

‫ﺗﻮی آﺳـﻤﻮن ﻧﺒﺎﺷﻪ

‫ﻳﺎ ﮔﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ

‫ﻋﻄﺮ ﻳـﺎد ﺗﻮ ﻧـﭙﺎﺷﻪ

‫اﮔـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺮی ز ﭘﻴﺸﻢ

‫ﻣﻦ ﻫﻤﻮن ﺳﺘﺎره ﻣﻴﺸﻢ

‫ﻛﻪ ﺗـﻮ ﻫـﻔﺘﺎ آﺳﻤـﻮﻧﻢ

‫ﻧﻤﻲﺧﻮام ﺑﻲ ﺗﻮ ﺑﻤﻮﻧﻢ

‫ﻣـﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻣـﺎﻫﻴﺎ رو

‫ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ از آب ﭼﺸﻤﻪ

‫ﻳﺎ ﮔـﻼی ﺑﺎغ ﻋﺸـﻘـﻮ

‫ﺑﺬارﻳﻢ ﻳﻪ ﻋﻤﺮی ﺗﺸﻨﻪ

‫اﮔـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺮی ز ﭘﻴﺸﻢ

‫ﻣﻦ ﻫﻤﻮن ﻣﺎﻫﻴﻪ ﻣﻴﺸﻢ

‫ﻛـﻪ ﺑـﺪون آب و درﻳﺎ

‫ﻣﻴﻤﻴﺮم ﺑﻲ ﻛﺲ و ﺗﻨﻬﺎ

‫ﻣـﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﮔﻠـﺪوﻧﺎ رو

‫ﺑﺬارﻳﻢ ﺗﻮ ﺣﺴﺮت آب

‫ﻳﺎ ﺷﺐ ﻗﺸﻨﮓ ﻋﺎﺷﻖ

‫ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﻲ ﻧـﻮر ﻣﻬﺘﺎب

‫اﮔـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺮی ز ﭘـﻴﺸﻢ

‫ﻣﻦ ﻫﻤﻮن ﮔﻠﺪوﻧﻪ ﻣﻴﺸﻢ

‫ﻛـﻪ واﺳـﻪ ﻳـﻪ ﻗـﻄـﺮهی آب

‫ﻣﻴﻜِﺸﻢ ﺣﺴﺮت ﺗﻮی ﺧﻮاب

‫ﻣـﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻳﻪ ﭘﺮﻧﺪه

‫ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﻲ آب و دوﻧﻪ

‫ﻣـﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻗـﻨﺎری

‫ﺗﻮی ﺑﻐﺾ آواز ﺑﺨﻮﻧﻪ

‫اﮔـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺮی ز ﭘﻴﺸﻢ

‫ﻣﻦ ﻫﻤﻮن ﻗﻨﺎری ﻣﻴﺸﻢ

‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻐﺾ و ﮔﺮﻳﻪﻫﺎﺷﻢ

‫ﻣـﻴﮕﻪ ﻣﻴﺨـﻮام ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

‫ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺳﺘﺎره

‫ﺗﻮی آﺳـﻤﻮن ﻧﺒﺎﺷﻪ

‫ﻳﺎ ﮔﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ

‫ﻋﻄﺮ ﻳـﺎد ﺗﻮ ﻧـﭙﺎﺷﻪ

‫اﮔـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺮی ز ﭘﻴﺸﻢ

‫ﻣﻦ ﻫﻤﻮن ﺳﺘﺎره ﻣﻴﺸﻢ

‫ﻛﻪ ﺗـﻮ ﻫـﻔﺘﺎ آﺳﻤـﻮﻧﻢ

‫ﻧﻤﻲﺧﻮام ﺑﻲ ﺗﻮ ﺑﻤﻮﻧﻢ

پخش آنلاین آهنگ:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *