تعبیر خواب بز

تعبیر خواب بز

محمدبن سیرین گوید:
بز در خواب مردی بود بزرگ و ماده بز زنی بود. اگر دید بزی مجهول را بکشت، دلیل که بر مردی بزرگ ظفر یابد. اگر بیند پوست بز را بکند، دلیل که مال بسیار بستاند و هزینه کند. اگر بیند از گوشت او بخورد، دلیل که مال بخورد. اگر بیند بر وی نشست و از هر طرف می راند، دلیل که با مردی بزرگ مکر و حیله کند و به هر حال که خواهد او را گرداند. اگر دید بز او را از پشت خود بیفکند، دلیل که آن مرد وی را از جاه و حرمت بیفکند، اگر دید هر دو سر وی بز شکست، دلیل که آن مرد را از عمل منع کند. اگر بیند که سروهای بز دراز و قوی شده بود، یا در عدد زیاده گردیده بود، دلیل که در عمل خود مهتر و قوی گردد و ظفر یابد. اگر بیند موی او زیاد شده، دلیل که مالش زیاد شود. اگر بیند پشم او بستد، دلیل که به قدر آن مال از فرزند بستاند. اگربیند ماده بزی یافت، یا کسی بدو بخشید، دلیل که زنی بخواهد.

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند ماده بزی را بدوشید و شیر او بخورد، دلیل که از زنی مال یابد. اگر بیند ماده بز را بکشت و گوشت او را بخورد، دلیل که از آن زن حاجت روا شود. اگر بینده ماده بز را نه از بهر گوشت کشت، دلیل که زنی به نکاح بخواهد و از او فائده نبیند. اگر بیند ماده بز از خانه ا و بیرون رفت، دلیل که زن را طلاق دهد. اگر بیند رمه بز در خانه داشت یا به جای دیگر و دانستملک اوست، دلیل که به قدر آن وی را مال و نعمت و غنیمت بدست آید. اگر بیند رمه بز و گوسفند در صحرا می چرانید و به هر جا که می خواست می برد، دلیل که به ولایتی از عرب یا از عجم حاکم شود.

جابرمغربی گوید:
اگر بیند از گوشت ماده بز می خورد، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد و پوست و پشم و شیر بز درخواب خیرو برکت مال است که بدو رسد. اگر بیند که بزغاله بدو دادند، یا بیافت، یا بخرید، دلیل که وی را فرزندی مبارک آید. اگر بزغاله را بکشت، دلیل که فرزند او هلاک شود. اگر بیند گوشت بزغاله را بخورد، دلیل که ازمال فرزند چیزی بخورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
بز نر درخواب مقدمه لشگر است.
اگر بیند بز نر بیافت و بر وی نشست، دلیل که این مرد مقدم لشگر شود.
اگر از مردم عامه بود، دلیل که او را با مقدم لشگر صحبت افتد و توانگر شود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: از پیغمبر (ص) شنیدم : هر که فرزند بز را به خواب بیند که بخرید و به خانه برد، چهل سال درویشی از وی دور گردد
دیدن بز فروش در خواب، مردی بود که مردان و زنان را جمع کند.

ابراهیم کرمانی گوید:
بز ماده در خواب دیدن در گوشت او خوردن مالی جمع کرده بود و بعضی از معبران گویند: مالی جمع کرده او را حاصل شود.

جابرمغربی گوید:
بز ماده دیدن و خوردن، دلیل خیر و منفعت کند، چون به طعم خوش و نیکو بود.اگر به طعم ناخوش بود. دلیل بر غم و اندوه کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
بز حیوان زیرک و باهوش و چالاکی است و در عین حال مفید که هم از گوشتش استفاده می کنیم و هم از شیرش. بز مثل گوسفند و بره در خواب نیکو است ولی تفاوت هایی هست که توضیح داده می شود. برای کسانی که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهای خود را از امروز به فردا موکول می کنند اگر بز در خواب ببیند هشداری است که چنانچه تنبلی را ترک گویند و پر تحرک باشند سود خواهند برد. چنانچه بزی در آغوش یا همراه داشته باشید گویای نعمتی است که در اختیار دارید و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درایت و جنب و جوش و فعالیت است. خوردن گوشت بز بیماری است و چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می شود. خوردن شیر بز نیز نیکو است و دوشیدن شیر بز نیز همین تعبیر را دارد. چنانچه در خواب ببینید که گله ای از بز دارید و گله ای را تماشاش می کنید خواب از فراوانی نعمت خبر می دهد و می گوید که پیش روی شما سفره ای بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما می توانید به قدر رحمت خود از آن سفره بهره مند شوید. چیدن پشم بز نیز خوب است و از پیش آمدهای خوب به شما خبر می دهد. تنیدن پشم بز نیز همین تعبیر را دارد و نیکو است و نعمت و رفاه را بشارت می دهد.

آنلی بیتون مى‏گوید:
1ـ اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می کنند ، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است . اگر آنها را جایی دیگر ببینید ، نشانه انجام معاملاتی محتاطانه و کسب ثروتی بیشتر است .
2ـ اگردرخواب بز نری به شما شاخ بزند ، نشانه آن است که باید آگاه باشید تا دشمنان به اسرار شما دست نیابند .
3ـ اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است ، علامت آن است که به خاطر رفتار بی ادبانه احترام خود را نزد دیگران از دست می دهد .
4ـ اگر زنی خواب ببیند شیر بز می نوشد ، علامت آن است که بخاطر ثروت و مادیات ازدواج می کند و از این کار پشیمان نمی شود .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک بز : ثروت
تعداد بسیاری بز :فراوانی
بزها با یکدیگر می جنگند : رنج بسیاری خواهید داشت .
شما صاحب گله بز هستید : فراوانی و ثروت
بزهایتان را دریک محوطه نگهداری می کنید : شما را ترک خواهند کرد .
یک بز به شما شاخ می زند : رقبای شما خوشحال خواهند شد .
بزهای سفید : شانس به نفع شما می چرخد ولی بصورت بوالهوسانه و متغیر .
بزهای سیاه : به دوستان اعتماد نکنید .
بزهای سفید و سیاه : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .
یک بز را می کشید : خوشبختی
شاخهای یک بز : فلاکت
یک بزغاله : در بازی برنده می شوید .
خواب ببینید که از بزها نگهداری می کنید : به شما بی احترامی می شود .
مردم فقیر خواب ببینند که از بزها نگهداری میکنند:
پول فراوانی به دستشان می آید

منبع:تعبیر خواب بز

تعبیر خواب بز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *